Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania szkoleń oferowanych na stronie grantadvisor.pl.
 2. Osoby delegowane na szkolenie przez podmiot zwany “Zamawiającym” powinny przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych określonych przez GrantAdvisor.
 3. Organizatorem szkoleń jest dr Michał Michalak.

Rezerwacja

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres info@grantadvisor.pl. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać po skontaktowaniu się z GrantAdvisor.

Cena i warunki płatności

 1. O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w ofercie szkoleń dostępnej na stronie GrantAdvisor.pl. Ceny podane na stronie są cenami brutto. Cena za szkolenie obejmuje również materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku szkoleń otwartych cena obejmuje także catering (przerwa kawowa oraz lunch).
 2. Wszelkie warunki (umowy, wymagania, etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, GrantAdvisor zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.
 3. O ile strony nie postanowiły inaczej, opłatę za szkolenie należy uiścić w terminie 14 dni od otrzymania faktury, która wystawiana jest po szkoleniu.
  1. Realizacja szkolenia

   1. GrantAdvisor zastrzega sobie możliwość zmiany terminu bądź odwołania szkolenia, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż minimalna wymagana liczba uczestników szkolenia określona w formularzu zgłoszeniowym.

   Rezygnacja ze szkolenia

   1. W przypadku wycofania zgłoszenia na szkolenie w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny szkolenia. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni Zamawiający zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia.

   Reklamacje

   1. reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@grantadvisor.pl w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia,
   2. reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty ich otrzymania
   3. pisemna reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane kontaktowe osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, firma, telefon, adres mailowy), nazwę szkolenia, termin w którym zostało zrealizowane szkolenie, powód oraz uzasadnienie składanej reklamacji
   4. powodem reklamacji nie mogą być sytuacje niezależne od firmy GrantAdvisor
   5. reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których GrantAdvisor ma roszczenia finansowe.

   Własność i prawa autorskie

   1. Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością GrantAdvisor. GrantAdvisor zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie – w części lub całości – dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez GrantAdvisor.
   2. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez GrantAdvisor na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej.

   Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

   1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Zamawiającego przetwarzamy w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami.
   2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości przez grantadvisor.pl w celach organizacyjnych.

   Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
   2. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane.
Ostatnia aktualizacja 22.05.2021